Mirastan Feragat Sözleşmesi
  1. Anasayfa
  2. Güncel

Mirastan Feragat Sözleşmesi

0

İçindekiler

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN SONUÇLARI

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile mirasçı(lar)ın bulunduğu, mirasçının miras hakkından vazgeçmesine ait yapılan mukaveledir. Mirastan feragat kontratının mirasçı ve tereke alacaklıları bakımından birtakım sonuçları vardır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi
Photo by Álvaro Serrano

Mirasçılar Bakımından Sonuçları

Geçerli bir feragat kontratı yapılmasıyla mirasçının tereke ile olan ilgisi kesilir. Mirasçı tam feragat halinde miras açıldığında artık mirasçı olmayacaktır. Bu durumda mirastan feragat eden mirasçı güya miras bırakandan evvel ölmüş üzere miras dışı kalır.

Mirastan feragat mukavelesinin mirasçının altsoyunu etkileyip etkilemediği konusunda mirastan feragat mukavelesinin ivazlı ve ivazsız yapılmış olmasına nazaran bir ayrıma gidilmektedir. İvazlı feragat mukavelesinde mirasçı miras hakkından bir menfaat karşılığında vazgeçmektedir. İvazsız feragat mukavelesinde ise mirasçının miras hakkından vazgeçmesinde hiçbir menfaati bulunmamaktadır.

İvazsız feragat kontratında, mukavelede aksi öngörülmemişse feragatten feragat edenin altsoyu etkilenmez. Feragat edenin payı altsoyuna geçer. Taraflar mukavelede feragatin altsoyu da kapsayacağını kararlaştırabilirler.

İvazlı feragat kontratında feragat altsoy için de karar ve sonuç doğurur. Feragat ile birlikte altsoy da miras dışı kalır. Lakin bunun da kontratta aksi kararlaştırılabilir.

Mirastan feragat kontratı muhakkak bir kişi lehine yapılmışsa ve bu kişinin mirasçı olmasına mahzur teşkil edecek bir sebep ortaya çıkarsa feragat karardan düşer.

Mirastan feragat makul bir kişi lehine yapılmamışsa en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır. Bunların rastgele bir sebeple mirasçı olamaması halinde feragat yeniden karardan düşer.

Mirastan Feragat Sözleşmesi
Photo by regularguy.eth

Tereke Alacaklıları Bakımından Sonuçları

Feragat eden kişi miras bırakanın alacaklılarına karşı ivazlı feragatten sorumludur. İvazsız feragatte sorumluluk gündeme gelmez.

Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için miras bırakanın vefatından evvelki 5 yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri meblağında sorumludurlar.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

…………….dairemize gelerek söze başladı;

” Benim maliki olduğum, ……. tapunun bağımsız bölüm dolayısıyla miras yoluyla intikal edecek tüm değerlerden mirasçı olan oğlum…………..„ya intikal edecek miras payı karşılığı kendisine 350.000,00-₺(ÜçyüzElliBinTürkLirası) elden nakit olarak ödedim. Bunun karşılığında oğlum ……..…., kendisi dışındaki diğer mirasçılar lehine benden düşecek ve intikal edecek miras hakkından FERAGAT edecek ve benden dolayı hiçbir miras hakkı talep etmeyecektir.” diyerek sözlerini bitirdi.

Diğer taraf, ……………….. söze başladı:

” Ben de babam….‟nin yukarıdaki sözlerini aynen kabul ederim. Kendisinden 350.000,00-₺(ÜçyüzElliBinTürkLirası)elden nakit olarak aldım. Bunun karşılığında babam ………..‟nin maliki olduğu…. taşınmazdan kanuni mirasçı sıfatıyla miras yoluyla bana intikal edecek tüm değerlerden dolayı miras hak ve payımdan FERAGAT ettim. Bu mirastan dolayı hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğim. Söz konusu mirastan feragatimi babam ………….‟nin, benim ve benim altsoyum dışındaki diğer kanuni mirasçılar lehine yapıyorum.” Diye sözlerini bitirdi.

Sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Okudular ve sonra imza edildi.

Vasiyetçi Diğer Taraf

Ad Soyadı Ad Soyadı

İmza İmza

Noter İmza mühür

Yazılan Mirastan Feragat Sözleşmesini okuduk, son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı tanıklara bildiriniz.

Tanık Tanık

Ad ve Soyadı Ad ve Soyadı

İmza İmza

Miras Hakkından Vazgeçme – Mirastan Feragat

Medeni Kanunun 528. Maddesine göre, “Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.” denmektedir. Yasaya göre miras bırakanın sağlığında mirasçılardan biri veya birkaçı ile mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir. Bu feragat karşılıklı olabileceği gibi, karşılıksız da olabilir. Yani mirasçılardan biri hiçbir bedel almadan da mirasçılık haklarından feragat edebilir. Miras bırakan ile bu tip bir feragat sözleşmesi yapılması durumunda, bu sözleşmenin tarafı olan mirasçı; miras bırakanın ölümü ile herhangi bir hak talep edemez. Kalan miras o yokmuş gibi diğer mirasçılar arasında yasal oranlar çerçevesinde paylaştırılır. Mirastan feragat sözleşmesi karşılığında bir mal veya para alınmışsa; bu feragat sözleşmesi bu hakkı alan mirasçının alt soyunu, yani çocuklarını ve onların çocukların da bağlar. Bu kişiler de bu feragat sözleşmesinden etkilenirler. Tabii ki sözleşme özgürlüğü çerçevesinde taraflar bu durumun aksini de öngörebilirler. Uygulamada mirastan feragat sözleşmeleri genelde bir karşılık karşılığında yapılmaktadır. Bu durumda mirasçı ileride doğacak hakkını peşin olarak almakta ve miras bırakanın ölümünden sonra kalan miktar ne olursa olsun denkleştirme talebinde de bazı istisnalar hariç bulunamamaktadır. Mirasçının, feragat sözleşmesi karşılığında aldığı bedel, yasal saklı payından düşük dahi olsa bunu talep etmesi mümkün değildir.
Mirastan feragati hüküm doğurabilmesi, her iki tarafın da katıldığı bir sözleşme ile mümkündür. Taraflardan birinin tek taraflı bir hukuki işlemle mirastan feragat yapabilmesi mümkün değildir. Mirastan feragat sözleşmesi diğer mirasçılardan birinin lehine olarak da yapılabilir. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer. Kaynak: https://www.neiyiolur.com/mirastan-feragat-sozlesmesi Miras, sadece mirasçıdan kalan malları değil, aynı zamanda borçları da kapsar. Bu nedenle mirastan feragat söz konusu ise, bu feragatin karşılıklı olup olmamasına göre durum değişmektedir. Mirasın açılması anında mirasçının kalan malları, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında
sorumludurlar. Eğer feragat karşılıksız olarak yapılmışsa feragat eden mirasçının böyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği PDF İndir

Devamını okumak için tıklayın.

Okumaya Devam Et
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir